مورد پروژه

شماره 1: برنامه های کاربردی معمولی برای OMG

1

شماره 2: برنامه های کاربردی معمولی برای MKQ

2

شماره 3: برنامه های کاربردی معمول برای 5G سلول های کوچک و 5G CPE

3

شماره 4: برنامه های کاربردی معمولی برای دروازه ZigBee

4

شماره 5: کاربردهای معمولی CM VPN برای سیستم برق

5

کلمات کلیدی: VPN، KEPCO، DOCSIS، پشتیبان گیری برق، ارسال هشدار

شماره 6: کاربردهای معمولی Wi-Fi Client برای ربات/خودرو

6

کلمات کلیدی: AGV، بازوی ربات، Wi-Fi 5، Wi-Fi 6، Wi-Fi Bridge

شماره 7: برنامه های کاربردی معمول برای آنالایزر سیگنال 5G

7

کلمات کلیدی: 5G، آنالایزر سیگنال، پرس و جو ایستگاه پایه، قفل شبکه، رمزگشایی سیگنال